Sanalista
Sana tarkoitus
Lokus geenin paikka kromosomissa
Alleelit kaksi samanpaikkaista geeniä (toinen emolta, toinen isältä)
Homotsygootti alleelit samanlaisia (AA)
Heterotsygootti alleelit erilaisia (Aa)
(Geeni)mutaatio DNA:ssa muutos
Dominoiva vallitseva (A)
Resessiivinen väistyvä (a)
Genomi perimä
Genotyyppi perimä
Fenotyyppi yksilön ilmiasu muodostuu perimän ja ympäristövaikutusten summana
Modifikaatio fenotyypin muutos
Variaatio muuntelu
Haploidi yksinkertainen kromosomisto
Diploidi kromosomistoltaan kaksinkertainen
Gameetit sukusolut, aina haploidisia perusasussa
Parentes P-polvi = vanhemmat
Filia, Filius tytär, poika - lapset= F1-polvi, F2-polvi jne.
Monohybridi 1 ominaisuus, AA x aa
Dihybridi 2 ominnaisuutta esim. AABB x aabb
Letaali kuolemaan johtava

Etusivulle

© Anemoneniitty.net, 10.05.2016 00:16 Validated by HTML Validator (based on Tidy)